Pet Transport

Luxury, Affordable Road-Based Pet Transport Across The UK & Europe
transport image

Yn ogystal â gwasanaeth tacsi ar gyfer ein gwesteion gwestai anwes, rydym hefyd yn darparu cludiant anifeiliaid anwes ledled y DU ac i mewn i Ewrop

Nid yw pawb yn gallu cludo eu hanifeiliaid anwes eu hunain a/neu ddim yn hoffi’r syniad os yw eu hanifail anwes yn mynd trwy drawma teithio awyr.

Gallwn gludo’ch anifail anwes ar y ffordd yn ein cerbydau moethus sydd i gyd wedi’u trwyddedu i safon math 2 gyda DEFRA. Mae ein cerbydau wedi’u cyfarparu’n llawn ac wedi’u hawyru â chyflyru aer a gwres ar gyfer cludo’ch anifail anwes yn ddiogel ac mewn awyrgylch hamddenol. Nid ydynt byth yn cael eu gadael ar eu pen eu hunain ar unrhyw adeg yn ystod y daith ac mae cŵn yn cael eu cerdded yn rheolaidd gan wneud y broses gyfan yn bleserus ac yn gyffrous.

Dim ond anifeiliaid anwes o un teulu rydyn ni’n eu cludo ar unrhyw adeg, sy’n golygu y bydd eich anifeiliaid anwes yn cael digon o gariad a sylw ar eu taith.

 

Rydym yn yrwyr anwes cwbl gymwys a chariadus sy’n darparu cludiant anifeiliaid anwes o ddrws i ddrws ar draws y DU ac Ewrop.

P’un a yw’n symud tŷ, yn casglu o faes awyr neu’n cludo’ch anifail anwes i’r haul, byddwn yn cludo’ch anifail anwes o A i B mewn steil a moethusrwydd. Rydym hefyd yn gallu cynnig arhosiad yn ein Gwesty Anifeiliaid Anwes neu Gathdy lleol rhwng arosfannau, os bydd angen.

Rydym hefyd yn gallu cynnig cludiant perchennog, heb unrhyw gost ychwanegol

Cysylltwch â’n tîm arbenigol i drafod eich gofynion, rydym yn hapus i helpu!

Ein cerbydau yw:

– Dibynadwy, moethus a gwasanaethol yn rheolaidd

DEFRA Math 2 wedi’i drwyddedu gan gwmni rheoli risg annibynnol

– Offer i gludo perchnogion ynghyd â’u hanifail anwes

– Yn berffaith addas ar gyfer y swydd y maent yn ei gwneud

Ein gyrwyr:

– Yn bwysig iawn, pawb sy’n caru anifeiliaid anwes

– Yn aros gydag anifeiliaid anwes bob amser

– Ymarfer cŵn ar y daith yn rheolaidd

 

Beth sy’n ein gwneud ni’n wahanol?

– Gallwn gynnig llety moethus i anifeiliaid anwes cyn cyrraedd a gadael yn fewnol

– Mae gan bob cerbyd aerdymheru a gwresogi

– Nid ydym byth yn gadael anifeiliaid anwes ar eu pen eu hunain yn y cerbyd

– Arosfannau rheolaidd ar gyfer teithiau cerdded, sieciau, bwyd a chwtsh

– Gallwn wirio gwaith papur cyn teithio i sicrhau taith esmwyth i ac o Ewrop

– Rydym yn cynnig teithiau o’r radd flaenaf i anifeiliaid anwes gyda chariad a chwtsh en-suite!

Beth i wylio amdano:

– Cwmnïau didrwydded sy’n rhedeg cerbydau anniogel neu anaddas

– Cwmnïau sy’n rhedeg cerbydau heb aerdymheru neu gerbydau wedi’u gwresogi

– Cwmnïau sy’n cludo nwyddau yn yr un cerbyd â’ch anifail anwes

– Cwmnïau sy’n defnyddio cewyll gwifren i gludo, nid cratiau teithio a gymeradwyir gan IATA

– Cwmnïau â gyrwyr dibrofiad heb fawr o ddiddordeb mewn lles anifeiliaid anwes

– Cwmnïau sy’n cludo cymaint o gŵn ar unwaith sy’n peryglu gofal yn ddifrifol

– Gall anifeiliaid anwes farw, ac maent yn gwneud hynny, yn nwylo’r cludwr anifeiliaid anwes anghywir!

 

Cwestiynau Cyffredin Cludiant Anifeiliaid Anwes

I ba gyrchfannau ydych chi’n teithio?

Rydym yn cwmpasu holl dir mawr y DU, ynghyd â mwyafrif yr ynysoedd. Yn Ewrop rydym yn cludo i ac o lawer o wledydd gan gynnwys; Iwerddon, Ffrainc, Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, Denmarc, Lwcsembwrg, yr Almaen, Awstria, y Swistir, yr Eidal, Sbaen, Portiwgal, Norwy a Sweden. Cysylltwch â ni os oes angen cludiant arnoch i neu o wlad nad yw wedi’i rhestru a byddwn yn hapus i’ch cynghori os gallwn helpu.

A allaf deithio gyda fy anifeiliaid anwes?

Oes! Gallwn gludo hyd at 2 berchennog. Sylwch mai dim ond teithwyr dros 18 oed y gallwn eu cludo. Nid oes tâl ychwanegol am deithio gyda’ch anifail anwes.

A allaf ddod â bagiau gyda mi?

Rhaid i ni flaenoriaethu lles eich anifail anwes yn ystod y daith, felly rydym yn cyfyngu bagiau i 2 gês canolig a 2 eitem bagiau llaw ar gyfer y daith.

Allwch chi gludo anifeiliaid anwes lluosog?

Gallwn gludo hyd at 5 anifail anwes o un teulu (gall maint anifeiliaid anwes effeithio ar nifer yr anifeiliaid anwes y gallwn eu gosod mewn un fan). Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion.

Pa anifeiliaid anwes allwch chi eu cludo?

Gallwn gludo Cathod, Cŵn, a mamaliaid bach. Ni allwn gludo ymlusgiaid, ceffylau na gwartheg.

Dydw i ddim yn gwybod pa waith papur sydd ei angen arnaf, allwch chi helpu?

Rydym yn hapus i gynghori perchnogion ar y gofynion teithio, a gallwn wirio’r dogfennau cyn eu casglu i sicrhau bod eich anifail anwes yn cael taith esmwyth.

 

Where you can find us

click below to see us on google maps and get directions
location icon
Deep Sic Lane, Arkwright Town, Chesterfield, S44 5DN
C Four Paws location map
C Four Paws location map